Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Thực hiện Công văn số 419 – CV/BTGTU ngày 26/6/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; Công văn số 212-CV/ĐU ngày 28/6/2017 của Đảng ủy các cơ quan tỉnh, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII);

Ngày 31/7/2017, tại Hội trường Tầng 1 Trụ sở Liên cơ quan, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho Đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan Sở Nội vụ. Đến dự và quán triệt tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan tỉnh đã truyền đạt những nội dung cơ bản, quan trọng của các Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục tái cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; qua nội dung của các nghị quyết đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức của Sở đã nắm được những đường lối, chủ trương mới của Đảng, đồng thời cũng xác định được nhiệm vụ của từng cá nhân, nhiệm vụ của cơ quan Sở Nội vụ trong việc triển khai và thực hiện nghị quyết.

Kết thúc Hội nghị, 100%   đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan tham gia thảo luận và viết thu hoạch theo đúng quy định ./.

Ngày đăng: 
Tuesday, August 1, 2017