Công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại UBND huyện Tân Yên

Ngày đăng: 
Tuesday, August 1, 2017

Ngày 28/7/2017, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành năm 2017 tại UBND huyện Tân Yên

Thực hiện Quyết định số Quyết định số 272/QĐ-SNV ngày 05/5/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng công chức, viên chức đối với UBND huyện Tân Yên; giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017. Theo đó, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại UBND huyện Tân Yên từ ngày 16 tháng 5 năm 2017 đến ngày 25 tháng 6 năm 2017.

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh tra, Sở Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 178/KL-SNV ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ, trong đó đã làm rõ được ưu điểm và những nội dung còn hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức tại UBND huyện Tân Yên; đồng thời kiến nghị đối với Chủ tịch UBND huyện Tân Yên tổ chức chỉ đạo thực hiện một số nội dung để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong trong thời gian tới, cụ thể như sau: Rút kinh nghiệm trong việc thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhằm đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo điều kiện để công chức, viên chức tham gia chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị, điều kiện về tin học, ngoại ngữ theo quy định. Kiểm tra, rà soát và khắc phục công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức; kịp thời cập nhật, bổ sung đầy đủ các thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV, Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV và Thông tư số 11/2012/TT-BNV.

Giao cho Chánh Thanh tra sở tổ chức theo dõi, đôn đốc UBND huyện Tân Yên thực hiện các kiến nghị Kết luận thanh tra, định kỳ báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ theo quy định./.

TTS-SNV

Tin liên quan

Pages