Bắc Giang: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 tăng 3 bậc so với năm 2016

Ngày đăng: 
Friday, March 23, 2018

Theo công bố ngày 22/3/2018 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, PCI năm 2017 của tỉnh Bắc Giang xếp hạng thứ 30/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, tăng 3 bậc so với năm 2016.

          PCI năm 2017 được tính toán dựa trên 10 tiêu chí (tăng 1 tiêu chí so với năm 2016, đó là tiêu chí về cạnh tranh bình đẳng), các tiêu chí chính, gồm: Tiêu chí về gia nhập thị trường; tiếp cận đất đai; tính minh bạch; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; tính năng động; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo lao động; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

Bảng so sánh số điểm PCI của tỉnh Bắc Giang năm 2016, 2017:

 

 

Năm

Xếp hạng

Điểm số PCI

CSTP 1: Gia nhập thị trường

CSTP 2: Tiếp cận đất đai

CSTP 3: Tính Minh bạch

CSTP 4: Chi phí thời gian

CSTP 5: Chi phí không chính thức

CSTP 6: Cạnh tranh bình đẳng

CSTP 7: Tính năng động

CSTP 8: Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp

CSTP 9: Đào tạo lao động

CSTP 10: Thiết chế pháp lý và ANTT

Năm 2017

30

62.20

7.82

6.54

6.73

5.70

5.51

4.72

6.05

6.06

6.32

6.10

Năm 2016

33

58.20

8.51

5.63

6.04

7.11

5.16

 

4.67

5.28

6.44

4.76

Chênh lệnh điểm

 

4.00

-0.69

0.91

0.69

-1.41

0.35

4.72

1.38

0.78

-0.12

1.34

 

Nguồn số liệu: Website: http://www.pcivietnam.org/

          Đối với tỉnh Bắc Giang, PCI năm 2017 có tổng số điểm là 62.20 điểm, tăng tổng số 4 điểm so với năm 2016. Bảng tổng hợp so sánh số điểm PCI nêu trên cho thấy, ngoài tiêu chí về cạnh tranh bình đẳng mới được bổ sung đạt 4.72 điểm, tỉnh Bắc Giang có 6 tiêu chí tăng về số điểm, trong đó tiêu chí tăng số điểm cao nhất là tiêu chí về tính năng động với 1.38 điểm, tiếp theo là tiêu chí về thiết chế pháp lý và an ninh trật tự tăng 1.34 điểm, sau đó là tiêu chí về tiếp cận đất đai tăng 0.91 điểm. Có 3 tiêu chí bị giảm điểm, trong đó tiêu chí về chi phí thời gian giảm nhiều nhất với -1.41 điểm, tiếp theo là tiêu chí về gia nhập thị trường với -0.69 điểm và cuối cùng là tiêu chí đào tạo lao động với -0.12 điểm.

          Kết quả PCI năm 2017 phản ánh tương đối khách quan việc chỉ đạo, điều hành về kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh toanh của tỉnh Bắc Giang trong năm qua theo hướng tốt hơn, năng động hơn, thiết chế pháp lý được chú trọng tăng cường, khả năng tiếp cận đất đai, tính minh bạch và các dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được cải thiện tích cực hơn, phục vụ tốt hơn yêu cầu trong phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong thời gian tới, các cấp các ngành cần tập trung thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực và địa phương để nâng cao đồng bộ các chỉ số thành phần, đồng thời, sớm khắc phục những hạn chế, thiếu sót thể hiện ở các tiêu chí bị giảm điểm như về chi phí thời gian, khả năng sẵn sàng gia nhập các thị trường, cải thiện chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lực lượng lao động … Góp phần từng bước nâng thứ bậc xếp hạng của tỉnh vào tốp Khá trong 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc./.

                                                        Nguyễn Duy Đoàn     

                                   Phó Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.