Hướng dẫn quản lý tài liệu lưu trữ khi cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính chia, tách, sáp nhập, giải thể; tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản của doanh nghiệp Nhà nước

File gắn: 
Ngày đăng: 
Wednesday, March 21, 2018