Điều chỉnh, bổ sung thành viên cụm, khối thi đua và phân công nhiệm vụ Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng, Trưởng khối, Phó Trưởng khối thi đua năm 2018