Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn

Ngày bắt đầu: 
09-05-2017
Ngày kết thúc: 
10-07-2017
Loại văn bản: 
Dự thảo
File gắn: 

Ý kiến của nhân dân

STT Ngày tạo Ý kiến File gắn
1 27-06-2018 Mr. 1
2 23-06-2018 Mr. 1