Báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, ngạch công chức hiện có và đề nghị chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chỉ tiêu nâng ngạch công chức năm 2018

Ngày đăng: 
Thursday, February 22, 2018

Biểu mẫu Báo cáo tải tại đây:

/sites/default/files/BIEU_MAU_BAO_CAO.zip

Tin liên quan

Pages