Kế hoạch thực hiện nhiệm vu công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2018

File gắn: 
Ngày đăng: 
Tuesday, February 6, 2018

Thực hiện Công văn số 73/BNV-VTLTNN ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018; Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ tại địa phương, Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.

          1. Về mục đích, yêu cầu: Tăng cường hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ nhằm định hướng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác văn thư, lưu trữ năm 2018; từng bước chấn chỉnh, thực hiện thống nhất, hoàn thiện công tác văn thư, lưu trữ phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

          2. Về nhiệm vụ thường xuyên bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; xây dựng ban hành văn bản về công tác văn thư, lưu trữ; tổ chức bộ máy, nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ; công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ; thanh tra, kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ; hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ và công tác quản lý tài liệu tại Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh.

          3. Nhiệm vụ trọng tâm:

          Năm 2018, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tập trung quản lý, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

          - Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ.

          - Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; Công văn số 3373/UBND-NC ngày 02/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

          - Bố trí kinh phí cho hoạt động văn thư, lưu trữ theo quy định tại Điều 39 của Luật Lưu trữ; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đầu tư kinh phí cho việc xây mới, cải tạo, nâng cấp mở rộng diện tích phòng, kho lưu trữ và các trang thiết bị để bảo quản an toàn tài liệu theo quy định tại Khoản 3, Mục III, Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về Kho Lưu trữ chuyên dụng; chấm dứt tình trạng các cơ quan, đơn vị không có kho bảo quản tài liệu lưu trữ.

          - UBND cấp huyện hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện thống nhất các nội dung theo quy định tại Thông tư 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ Nội vụ quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐND và UBND xã, phường, thị trấn.

          4. Tổ chức thực hiện: Giao Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao; định kỳ tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo quy định.

          Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

          Kèm theo Kế hoạch số 232/KH-UBND