Quyết định số 809/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Ngày đăng: 
Friday, January 4, 2019

     Ngày 18/12/2018 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 809/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, theo đó, mục tiêu của việc sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp xã nhằm tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước đảm bảo theo Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 30/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kết luận số 116-KL/TU ngày 29/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố với nguyên tắc sắp xếp, nhập đơn vị hành chính cấp xã phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, các định hướng quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

     Ngoài ra, trong phương án sắp xếp của Đề án xây dựng tổng số đơn vị hành chính cấp xã tiến hành sắp xếp lại là 38 đơn vị, sau sắp xếp còn 18 đơn vị, giảm 20 đơn vị hành chính cấp xã. Việc sắp xếp này được thực hiện triển khai trên 09 huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Yên Thế, Yên Dũng, Tân Yên, Việt Yên. 

Quyết định số 809/QĐ-UBND tải tại đây:

/sites/default/files/QD-PHE-DUYEN-DE-AN-SAP-NHAP.PDF

Đề án sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 tải tại đây:

/sites/default/files/DE-AN-SAP-NHAP-THON-TO-DAN-PHO.PDF

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên