Kế hoạch phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày đăng: 
Thursday, December 27, 2018

Thực hiện Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 27/6/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

1. Về mục đích, yêu cầu

Phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược phát triển ngành Nội vụ; có lộ trình thích hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang.

Tạo cơ sở vững chắc, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với yêu cầu hợp tác quốc tế về chuyên môn hóa, hiện đại hóa và sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ.

Định hướng sự phát triển của công tác văn thư, lưu trữ nhằm góp phần cung cấp thông tin, làm căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch, cân đối, phân bổ các nguồn lực cho quá trình đầu tư phát triển đúng định hướng, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Quản lý thống nhất công tác văn thư, lưu trữ trên phạm vi toàn tỉnh theo quy định của pháp luật; bảo vệ, bảo quản an toàn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ để quản lý công tác văn thư, lưu trữ thống nhất, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy văn thư, lưu trữ từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã theo hướng tinh gọn; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ chuẩn mực, chất lượng cao, được đào tạo, bồi dưỡng đúng chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện thành công các nhiệm vụ đặt ra cho ngành trong thời kỳ đổi mới.

Xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; bảo vệ, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng hiệu quả tài liệu lưu trữ; Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ.

2. Nội dung chủ yếu phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

a) Xây dựng hệ thống văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ.

b) Dự báo các chỉ tiêu ngành văn thư, lưu trữ.

c) Về hệ thống tổ chức bộ máy và nhân lực.

d) Chương trình, Đề tài nghiên cứu khoa học.

đ) Hệ thống cơ sở vật chất.

3. Giải pháp thực hiện

a) Đổi mới quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

b) Đổi mới và nâng cao nhận thức vai trò của phát triển bền vững ngành Văn thư, Lưu trữ.

c) Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ.

d) Đảm bảo cơ sở vật chất cho phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ.

đ) Đẩy mạnh công tác phối hợp, liên kết về văn thư, lưu trữ.

4. Tổ chức thực hiện

a) Sở Nội vụ

Chủ trì, giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định; Phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng và trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí ngân sách nhà nước hàng năm đảm bảo nhu cầu về cơ sở vật chất và kinh phí cho công tác văn thư, lưu trữ theo nội dung của Kế hoạch.

b) Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí kinh phí thực hiện, hoàn thành Dự án xây dựng kho lưu trữ, cơ sở vật chất, duy trì hoạt động cho công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành.

c) Các Sở, ban, ngành, cơ quan của tỉnh

Căn cứ nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ dài hạn, hàng năm trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Nội vụ và thực tế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan.

Chỉ đạo thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ; chú trọng nội dung lập hồ sơ công việc, bố trí phòng (kho) để bảo quản, bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ, thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu; giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

 Bố trí, bổ sung nhân lực thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, đảm bảo đúng chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan. Xây dựng dự toán và bố trí kinh phí cho hoạt động văn thư, lưu trữ cơ quan hàng năm.

d) UBND các huyện, thành phố

 Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ trên địa bàn huyện, thành phố, các xã phường, thị trấn theo quy định; đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch về văn thư, lưu trữ ở địa phương.

đ) UBND các xã, phường, thị trấn

Triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Kế hoạch đối với cấp xã, đảm bảo thực hiện quản lý công tác văn thư, lưu trữ được thống nhất, theo đúng quy định của pháp luật.

 

Kèm theo Kế hoạch số 4515/KH-UBND