Thực hiện báo cáo, thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

File gắn: 
Ngày đăng: 
Friday, December 14, 2018

Biểu mẫu tải tại đây:

/sites/default/files/15_BIEU_MAU.xls