Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 43, từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018