Hướng dẫn khen thưởng trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" trên địa bàn tỉnh Bắc Giang