Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện công tác dân số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang