Kiểm tra việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng ủy Sở Nội vụ

Ngày đăng: 
Monday, October 22, 2018

     Ngày 17/10/2018, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Thạch Văn Chung - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng các Lãnh đạo Bộ phận Chuyên trách CT05 Ban tuyên giáo tỉnh và đồng chí Vương Đức Đông - Trưởng Ban tuyên giáo, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018, tại Đảng ủy Sở Nội vụ.

    Các nội dung kiểm tra, trao đổi, gồm có: “Tình hình, kết quả, kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ”; trong đó nội dung trọng tâm, việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 27/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

    Thay mặt Đảng ủy Sở Nội vụ, đồng chí Nguyễn Quang Đông - Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ; trong đó cấp ủy, lãnh đạo trưởng, phó các phòng, ban, chi cục tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu, rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức; chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các phòng, ban, chi cục.

    Trên cơ sở kết quả đạt được và các ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự buổi làm việc; đồng chí Thạnh Văn Chung - Trưởng Đoàn kiểm tra đã ghi nhận kết quả đạt được của Đảng ủy Sở Nội vụ; đề nghị Đảng ủy Sở tiếp tục quan tâm xác định nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ; đăng ký việc làm theo của đảng viên gắn với nhiệm vụ trọng tâm của phòng chuyên môn, của Sở và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

TTS. SNV