Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 38, từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018