Quyết định về việc công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh phục vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 (lần thứ I)