Hướng dẫn giao nhận tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 
Tuesday, October 2, 2018

Thực hiện chức năng giúp Chủ tịch UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trong phạm vi toàn tỉnh; để công tác thu thập, quản lý, bảo quản tài liệu lưu trữ lịch sử được thống nhất, đúng quy định, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang hướng dẫn các cơ quan, tổ chức giao nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

 

Để tham khảo cụ thể nội dung Hướng dẫn, đề nghị tải tệp đính kèm tại đây:

(Hướng dẫn số 241/HD-SNV ngày 27/9/2018 của Sở Nội vụ)