Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính

File gắn: 
Ngày đăng: 
Thursday, September 13, 2018

Phụ lục hướng dẫn tiêu chí thành phần... tải tại đây:

/sites/default/files/PL_HUONG_DAN_BO_TIEU_CHI_DANH_GIA.xls