Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 
Thursday, September 13, 2018

Phụ lục chỉ số Cải cách hành chính tải tại đây:

/sites/default/files/BO_TIEU_CHI_XA_DINH_CHI_SO_CCHC%20.xls