Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2018

File gắn: 
Ngày đăng: 
Thursday, September 13, 2018

Danh sách trả lời phiếu tải tại đây:

/sites/default/files/DANH_SACH_TRA_LOI_PHIEU.xls