Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 33/2018, từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018