Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 32/2018, từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018