Quyết định mới về việc tặng thưởng Huân chương Lao động.

Ngày đăng: 
Tuesday, August 21, 2018

Ngày 09, 26 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Quyết định số 1180/QĐ-CTNQuyết định số 1291/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

                                               Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.