Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 30/2018, từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018