Xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang