Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 29/2018, từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018