Bộ Nội vụ công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

File gắn: 
Ngày đăng: 
Thursday, August 2, 2018

Ngày 30/7/2018, Tại Buổi họp giao ban Bộ tháng 7, Bộ Nội vụ đã tổ chức công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Đây là năm đầu tiên Bộ Nội vụ thực hiện việc đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các đơn vị trong năm 2018 và các năm tiếp theo; qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động đối với việc ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ và hoạt động nghề nghiệp; thực hiện cải cách hành chính, tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Căn cứ vào vào 7 tiêu chí đánh giá được quy định tại Quyết định số 2149/QĐ-BNV ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy định Bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng CNTT tại Bộ Nội vụ: Đánh giá việc sử dụng thư điện tử công vụ; Sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc; Sử dụng phần mềm Quản lý việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng giao;  Đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật thông tin; Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quy định về ứng dụng CNTT tại đơn vị; Cổng/Trang Thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến; Xây dựng và ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn. Hội đồng thẩm định đã đề xuất Lãnh đạo Bộ phê duyệt kết quả đánh giá, cụ thể như sau:

Kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các đơn vị thuộc Bộ năm 2017

Kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của 18 đơn vị thuộc Bộ năm 2017 như sau: xếp loại Tốt chiếm 9%; xếp loại Khá chiếm 39%; xếp loại Trung bình chiếm 48% và xếp loại Yếu chiếm 4%.

Kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các đơn vị trực thuộc Bộ năm 2017

Kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của 05 đơn vị trực thuộc Bộ năm 2017 như sau: xếp loại Tốt chiếm 20%; xếp loại Khá chiếm 60%; xếp loại Trung bình 20%; không có loại Yếu.

Qua kết quả đánh giá cho thấy, nhóm các đơn vị xếp loại Tốt, Khá là các đơn vị trong thời gian qua đã có những nỗ lực trong việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị như: Xây dựng các quy định, quy chế, các văn bản thúc đẩy việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động của đơn vị; Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp tham gia ghi ý kiến chỉ đạo, điều hành (bút phê) công việc trên phần mềm; Thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc . Vì vậy, các văn bản đi, đến được xử lý qua phần mềm, góp phần giúp cho lãnh đạo đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên môi trường mạng, hạn chế việc in, photo tài liệu, giảm thời gian, thuận tiện trong công tác văn thư của các đơn vị.

Đối với nhóm các đơn vị xếp loại Trung bình và Yếu, nguyên nhân là do: Lãnh đạo các đơn vị chưa thực sự quan tâm tới việc ứng dụng CNTT  trong điều hành; Công chức, viên chức trong đơn vị ngại thay đổi thói quen làm việc truyền thống, chưa thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc; Chưa sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và thư điện tử trong điều hành công việc, chưa sử dụng trực tiếp “bút phê” chỉ đạo thông qua phần mềm; Chưa số hóa văn bản và sử dụng chữ ký số để gửi lên thông tin nội bộ của đơn vị; Chưa ban hành quy định trong nội bộ đơn vị về việc ứng dụng CNTT trong điều hành công việc.

Kết luận Buổi họp, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phổ biến kết quả đánh giá đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin đến từng công chức, viên chức và người lao động, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, giải pháp để đưa ứng dụng CNTT của đơn vị mình hoạt động có hiệu quả, thiết thực, góp phần cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số ứng dụng CNTT (ICT Index) của Bộ Nội vụ trong thời gian tới.

Theo: moha.gov.vn