Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 28/2018, từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018