Sơ kết công tác Thi đua, Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018

File gắn: 
Ngày đăng: 
Wednesday, July 18, 2018

Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về việc tổ chức hoạt động và bình xét thi đua cụm, khối thi đua của tỉnh Bắc Giang, đến nay các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh đã tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi đua, Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018.

Sáu tháng đầu năm 2018 các cụm, khối thi đua đã đồng loạt triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Thi đua, Khen thưởng. Ngay từ đầu năm, các cụm, khối thi đua đã thực hiện việc ký kết giao ước thi đua với khí thế và quyết tâm cao. Các phong trào thi đua đã tập trung vào thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, đánh giá giữa các đơn vị trong cụm, khối thi đua thường xuyên được quan tâm với nhiều cách làm mới sáng tạo, đã đánh giá được đúng thực chất phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị sơ kết, các cụm, khối thi đua đã tổ chức trao đổi nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng; giao lưu, học tập các mô hình mới, các điển hình tiên tiến. Đồng thời đề ra biện pháp triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng 6 tháng cuối năm.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2018, phong trào thi đua giữa các cụm, khối thi đua trong tỉnh đã diễn ra sôi nổi, đều khắp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo các cụm, khối thi đua quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra cho năm 2018.

Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ