Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 26/2018, từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018