Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang