Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 25/2018, từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018