Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 24/2018, từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018