Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 23/2018, từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018