Báo cáo, thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Ngày đăng: 
Thursday, January 4, 2018

Biểu mẫu báo cáo, thống kê các Sở tải tại đây:

/sites/default/files/MAU_%20BC_CCVC_NAM_2017_COQUAN_DON_VI.xls

Biểu mẫu báo cáo, thống kê các huyện tải tại đây:

/sites/default/files/MAU_%20BC_CCVC_NAM_2017_HUYEN_TP.xls

Tin liên quan

Pages