Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

Ngày đăng: 
Tuesday, December 19, 2017

Biểu mẫu thống kê tải tại đây:

 /sites/default/files/BIEU_MAU_TK_VTLT_2017.xls