Tin vắn: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho tín đồ đạo Tin lành và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Sơn Động và huyện Lục Ngạn

Ngày đăng: 
Monday, May 28, 2018

Thực hiện Quyết định số 187/QĐ-SNV ngày 04/4/2018 của Sở Nội vụ về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho tín đồ đạo Tin lành và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018. Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2018, Sở Nội vụ phối hợp với UBND các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn tổ chức 06 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 1.500 tín đồ đạo Tin lành và quần chúng nhân dân trên địa bàn 02 huyện trên.

Tại Hội nghị, các Đại biểu đã được đồng chí Đặng Thiên Hùng - Trưởng Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ phổ biến một số nội dung: quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chỉnh phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ; một số kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành và một số văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến tôn giáo.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Qua Hội nghị trên, các Đại biểu đã được cập nhật những thông tin, kiến thức pháp luật về tôn giáo nói chung và đạo Tin lành nói riêng, từ đó giúp cho các Đại biểu dự Hội nghị hiểu và thực hiện tốt hơn các hoạt động liên quan đến tôn giáo tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật./.

                                                                             Tin, ảnh: Đức Đạo