Thông báo kế hoạch xét tuyển dụng viên chức y tế năm 2017