Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

Ngày bắt đầu: 
03-03-2017
Ngày kết thúc: 
02-04-2017

Ý kiến của nhân dân

STT Ngày tạo Ý kiến File gắn
1 23-06-2018 Mr. 1