Dự thảo Nghị định Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày bắt đầu: 
15-02-2017
Ngày kết thúc: 
16-04-2017