Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày bắt đầu: 
14-05-2018
Ngày kết thúc: 
30-06-2018
Loại văn bản: 
Quyết định
Cơ quan BH: 
UBND tỉnh