Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Ngày đăng: 
Friday, May 11, 2018

Ngày 06/3/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Theo đó, Thông tư gồm 06 Điều, kèm theo 02 Phụ lục (Phụ lục 1: Danh mục biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ và Phụ lục 2: Biểu mẫu và giải thích biểu mẫu). Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ bao gồm 49 báo cáo phục vụ việc thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ. Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác thống kê bao gồm: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan theo quy định của pháp luật; Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Các lĩnh vực của ngành Nội vụ bao gồm: Tổ chức  Hành chính; Cán bộ, công chức, viên chức; Biên chế; Thanh tra ngành Nội vụ; Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Nội vụ; Hội, tổ chức phi chính phủ; Thi đua, khen thưởng; Tôn giáo; Văn thư, lưu trữ.

Đối với lĩnh vực văn thư lưu trữ, tổng số 15 biểu mẫu trong đó:

+ Công tác văn thư có 05 biểu mẫu (biểu 0901.N/BNV-VTLT; 0902.N/BNV-VTLT; 0903.N/BNV-VTLT; 0904.N/BNV-VTLT; 0905.N/BNV-VTLT);

+ Công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ có 10 biểu mẫu (biểu 0906.N/BNV-VTLT; 0907.N/BNV-VTLT; 0908.N/BNV-VTLT; 0909.N/BNV-VTLT; 0910.N/BNV-VTLT; 0911.N/BNV-VTLT; 0912.N/BNV-VTLT; 0913.N/BNV-VTLT; 0914.N/BNV-VTLT; 0915.N/BNV-VTLT).

 Kỳ báo cáo: Năm; Ngày nhận báo cáo: Ngày 28 tháng 02 năm sau.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2018.

Thông tư 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 ra đời bãi bỏ Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

Nội dung chi tiết được đăng tải tại Thông tư số 03/2018/TT-BNV./.

                                                                            Chi cục Văn thư - Lưu trữ