Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 41/2017, từ ngày 19/10 đến 26/10/2017