Tham gia ý kiến vào dự thảo quy định tiêu chí, cách đánh giá, chấm điểm xếp loại trách nhiệm người đứng đầu sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ

Ngày bắt đầu: 
24-02-2017
Ngày kết thúc: 
24-02-2017
Loại văn bản: 
Quyết định
Cơ quan BH: 
UBND tỉnh