Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 40/2017, từ ngày 13/10 đến 19/10/2017