Ban hành Quy định tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bắc Giang