Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 39/2017, từ ngày 06/10 đến 12/10/2017