Sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ góp phần từng bước nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Ngày đăng: 
Thursday, April 19, 2018

Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngay từ đầu năm, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả cải cách.

 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2018 của Bộ Nội vụ gửi trình Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2018 khẳng định, trong quý I/2018, công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả, đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác, từ công tác cải cách thể chế; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đến xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính;…

Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngay từ đầu năm, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả cải cách.

Thực hiện các nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ, nhiều bộ, ngành, địa phương đã tích cực xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2017. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa giấy tờ công dân đã có những bước tiến rõ rệt, góp phần thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý II/2018 được xác định là: tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP, Quyết định số 225/QĐ-TTg; quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, nhất là các nội dung về sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, tinh giảm biên chế,…

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thế chế, nâng cao chất lượng và hiêu quả thực thi pháp luật, trọng tâm là hoàn thiện thế chế về kinh tế thị trường, quản lý công chức, viên chức, thể chế liên quan đến doanh nghiệp; khắc phục dứt điểm tình trạng nợ đọng việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Đẩy mạnh thực hiện rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh không hợp lý. Tổ chức tốt kênh tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về thủ tục hành chính.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với nội dung trọng tâm là công tác theo dõi thi hành pháp luật; tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; tình hình tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Theo: moha.gov.vn