Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian hướng dẫn ôn thi công chức cấp xã năm 2017 huyện Lục Nam